Yıldırım Beyazıt University School of Management
Articles

Turkish

 1. Şener, H. E. (2017) Performans Bilgisinin Denetimi Olarak Türk Sayıştayı’nın Performans Denetimi, Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 12, Sayı 28, Aralık 2017, s. 1-26.
 2. Şener, H.E. (2015) Kamu Yönetimi Eğitiminde Alternatif Stratejiler, in B.Parlak, M. Okçu & E. Akman (Eds.) Kamu Yönetimi Eğitimi: Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, İstanbul: Ekin.
 3. Şener, H.E. & Özcan, K. (2015) Post-yapısalcılıktan Post-modernizme: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler (pp.11-46) in Ö. Köseoğlu & M.Z. Sobacı (Eds.) Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, Bursa:Dora.
 4. Şener, H. E. & Doğan, İ. Ç. (2014) “Sağlık Bakanlığı’nda Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş,” iç. Aytül G. Demirci, Esra E.Kilim ve Esra Dik (Der.) Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı (s. 563-583), Memleket Yayınları, Ankara: YAYED.
 5. Şener, H. E. (2013) Taylorizm ve Piyasa Bağlamında Kapitalist Yönetim Tekniklerinin Evrenselliği ve Nesnelliği, Amme İdaresi Dergisi, 46 (4), 93-106.SSCI
 6. Şener, H. E. (2013) Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi. İç. Yıldız, Mete ve Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler). Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Ankara: Adres Yayınları, s. 586-603.
 7. Şener, H. E. (2010). Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş. In H. E. Şener & E. Esen (Eds.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya (pp. 65-88). Ankara: Phoenix.
 8. Şener, H. E. (2008). Avrupa Birliği, Neoliberalizm ve İdari Reform İlişkisi. Memleket Siyaset Yönetim 3 (7), 112-138.
 9. Şener, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm. In Ş. Aksoy ve Y. Üstüner (Ed.) Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar (pp. 27-44). Ankara: Nobel.
 10. Şener, H. E. (2005). Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk. Amme İdaresi Dergisi38 (4), 1-22.
 11. Şener, H. E. (2005). Siyasal İslam'ın Türkiye'deki Yeni İdeolojisi: Batıcı Pragmatizm. In F. Ercan ve Y. Akaya (Ed.) Kapitalizm ve Türkiye II Ankara: Dipnot.
 12. Şener, H. E. (2004). Postmodern Dönemde Devleti Modernleştirmek: Yeni İşçi Partisi'nin Kamu Hizmeti Anlayışı. Amme İdaresi Dergisi37 (3), 121-146.
 13. Şener, H. E. (2003). Yeni Sağın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak. Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi 4 (16), 2-8.

English

 1. Şener, H. E. (2017) Performance Management in the Public Sector: The Case of Turkey. In 22nd EBES Conference Proceedings - Volume 3, 25 May 2017, Rome, Italy.
 2. Şener, H.E. (2014) The EU's Future Enlargement and its Challenges (pp.65-74), in Csilla Gömbös, János Kálmán, Barna Arnold Keserű (Eds.) Global and Local Issues, Libri Collegii de Batthyány No. 3., Győr, Hungary: Universitas-Győr Ltd, 8983034-1-08.
 3. Şener, H.E. (2013) The Universality and Objectivity of the Capitalist Management Techniques in the Context of Taylorism and Market, TODAIE's Review of Public Administration, Volume 7, Issue 4, December 2013, p.81-95.
 4. Şener, H.E. (2013) Hungary's Anti-Crisis Policies and the “Goulash” Way, In: Jubileumi Kötet - Jubilee Volume. Edited by Gábor Kecskés. Győr: Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, pp. 225-239.
 5. Şener, H. E. (2010). Power to delay: Turkey's EU accession process within the context of a process-driven approach. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi10 (19), 215-231.
 6. Esen, E. & Şener, H. E. (2010). Evolution of the Institutional Architecture of the Turkey-EU Relations. In H. E. Şener & E. Esen (Eds.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya(pp. 39-64). Ankara: Phoenix.
 7. Şener, H. E. (2007). Territorial Reorganisation of Hungary. In P. Smuk (Ed.) Central European Case Studies (pp.90-120). Győr: Batthyány Lajos Szakkollégium.
From Hasan Engin Sener
Revision as of 17:05, 24 March 2020 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search