Yıldırım Beyazıt University School of Management
Citations
Yayın Künyesi Atıf Sayısı SSCI Atıf Sayısı
Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47. 12 -
Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey (Bir Fırsat Olarak İdari Reform: Macaristan ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci). Ankara: Phoenix 7 1
Şener, Hasan Engin (2005), Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 4, Aralık, s. 1-22. 6 2
Şener, H. E. (2010), “Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş”, içinde H. E. Şener & E. Esen (Editör.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya, ss. 65-88. 5 -
Şener, H. E. (2003) Yeni Sağ'ın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16, 2003, s. 2-11. 4 -
Şener, H. E. (2013) Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi. İç. Yıldız, Mete ve Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler). Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Ankara: Adres Yayınları, s. 586-603. 4 -
Şener, H. E. (2004) Postmodern Dönemde Devleti Modernleştirmek: Yeni İşçi Partisi'nin Kamu Hizmeti Anlayışı, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 3. 2 1
Şener, H. E. ve Doğan, İ. Ç. (2014) Sağlık Bakanlığında Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş, iç. Aytül G. Demirci, Esra E.Kilim ve Esra Dik (Der.) Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı (s. 563-583), Memleket Yayınları, Ankara: YAYED. 2 -
Şener, H. E. (2017) Performans Bilgisinin Denetimi Olarak Türk Sayıştayı’nın Performans Denetimi, Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 12, Sayı 28, Aralık 2017, s. 1-26. 2 -
Şener, H. E. (2008). Avrupa Birliği, Neoliberalizm ve İdari Reform İlişkisi. Memleket Siyaset Yönetim 3 (7), 112-138. 1 -
Şener, H. E. (2015). Kamu yönetimi eğitiminde alternatif stratejiler. İç. B.Parlak, M. Okçu ve E. Akman (Ed.) Kamu yönetimi eğitimi: geçmişten geleceğe küresel ve ulusal perspektifler, İstanbul: Ekin Yayınevi. 1 -
Şener, H. E. ve Özcan, K. (2015). Post-yapısalcılıktan post-modernizme: kamu yönetiminde yeni perspektifler, Ö. Köseoğlu ve M. Z. Sobacı (Ed.). Kamu Yönetiminde paradigma arayışları: yeni kamu işletmeciliği ve ötesi içinde (s. 11-46), Bursa: Dora Yayınları. 1 -
Şener, H. E. (2002), Yönelti Bilimi ve Türkiye'de Kamusal Yöneltilerin Oluşturulması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı. 1 1
Toplam 48 5

2018

 • Albayrak, S. O. (2018) NORM KADRO SİSTEMİNİ BOZAN BİR ETKEN OLARAK BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE PERSONEL İSTİHDAMI, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 73, Temmuz 2018, s. 191-198.
  • Şener, H.E., (2013), “Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi” Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama, (Der: Mete Yıldız ve Mehmet Zahid Sobacı) Adres Yayınları, Ankara, s.566-603.
 • Oktay, E. ve Turan, A. (2018) Kamu Yöneticilerinin Yeni Kamu Yönetimi Örgüt Kültürünü Ne Ölçüde İçselleştirdiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(3), 479-512.
  • Şener, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm. Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner (Eds.), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ankara: Nobel Yayım Dağıtım, 31-47.
 • Özkal Sayan, İ , Övgün, B , Zengin, O . (2018). Türk Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Denetimi Mümkün mü?. Sosyal Bilimler Metinleri, 2018 (2), 74-92. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbm/issue/39965/423526
  • Şener, H. E. (2017) Performans Bilgisinin Denetimi Olarak Türk Sayıştayı’nın Performans Denetimi, Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 12, Sayı 28, Aralık 2017, s. 1-26.
 • Şahin İpek, Elif Ayşe (2018) 1996-2017 Döneminde Sayıştay Performans Denetiminin Kamu Mali Yönetim Sistemindeki Rolünün Değerlendirilmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.10 Sayı. 25 2018 (s.650-671)
  • Şener, H. E. (2017) Performans Bilgisinin Denetimi Olarak Türk Sayıştayı’nın Performans Denetimi, Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 12, Sayı 28, Aralık 2017, s. 1-26.
 • Akdoğan, A. (2018) Boomerang Effect: The Bottleneck of Public Policy Analysis in Turkey, in Caner Bakır and Güneş Ertan (Eds) Policy Analysis in Turkey, The Policy Press: UK.
  • Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey Ankara: Phoenix.
 • Babaoğlu, C. ve Çobanoğlu, S. (2018) Kamu Yönetiminde Postmodern Savlar, Sayıştay Dergisi, Sayı: 108, 175-189.
  • Şener, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm. Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner (Eds.), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ankara: Nobel Yayım Dağıtım, 31-47.
 • Dulkadiroğlu, H. ve Albayrak, S. O. (2018) Bitmeyen Senfoni: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Personel Rejiminde Reform Arayışları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 73, No:1, 189-221.
  • Şener, H. E. (2013) Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi. İç. Yıldız, Mete ve Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler). Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Ankara: Adres Yayınları, s. 586-603.
 • Özmen, AÖ (2018) Kamuda Güvencesizlik: Uyum ve Direniş, e-Kitap 1. Sürüm, NotaBene, Sistematik Dijital Kitap Atölyesi.
  • Şener, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm. Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner (Eds.), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ankara: Nobel Yayım Dağıtım, 31-47.
 • M. Özkaral, “Örgütler Neden Benzeşir ve/veya Farklılaşır? Türkiye’deki Kamu Yönetimi Lisans Bölümleri Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2), Ekim 2018, ss. 68-90.
  • ŞENER, H. E. (2015). Kamu yönetimi eğitiminde alternatif stratejiler. İç. B.Parlak, M. Okçu ve E. Akman (Ed.) Kamu yönetimi eğitimi: geçmişten geleceğe küresel ve ulusal perspektifler, İstanbul: Ekin Yayınevi.
 • Tahtalıoğlu, H. (2018) Postmodernizmin Türk Kamu Bürokratik Sistemine Yansıması
  • Şener, H. E. ve Özcan, K. (2015). Post-yapısalcılıktan post-modernizme: kamu yönetiminde yeni perspektifler, Ö. Köseoğlu ve M. Z. Sobacı (Ed.). Kamu Yönetiminde paradigma arayışları: yeni kamu işletmeciliği ve ötesi içinde (s. 11-46), Bursa: Dora Yayınları.

2017

 • Akçakaya, M. (2017) GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNDEN YENİ KAMU YÖNETİMİNE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELİŞİMİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of Social Sciences Institute Sayı/Issue:34.
  • Şener, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm. Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner (Eds.), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ankara: Nobel Yayım Dağıtım, 31-47.
 • Albayrak, S. O. (2017) Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sonrası Kamu Personel Rejimi, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 12(27): 1-17. Retrieved from http://www.msydergi.com/uploads/dergi/233.pdf
  • Şener, H. E. (2013) Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi. İç. Yıldız, Mete ve Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler). Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Ankara: Adres Yayınları,s. 586-603.
  • Şener, H. E. ve Doğan, İ. Ç. (2014) Sağlık Bakanlığında Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş, iç. Aytül G. Demirci, Esra E.Kilim ve Esra Dik (Der.) Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı (s. 563-583), Memleket Yayınları, Ankara: YAYED.
 • Doğan, K . (2017). Postmodern Kamu Yönetiminin Kuramsal Temelleri Çerçevesinde Yönetişim Yaklaşımı: Literatür Taraması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1), 27-45. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ohuiibf/issue/27992/297170
  • Şener, H. E. (2005). Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk. Amme İdaresi Dergisi, 38(4), 1-22.
  • Şener, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm. Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner (Eds.), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ankara: Nobel Yayım Dağıtım, 31-47.

2016

 • Doğan, K. C. (2016), Postmodern Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Katılım: Yerel Yönetişim Odaklı Bir Yaklaşım, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 2 Ekim/October 2016, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/igusbd/article/viewFile/5000203422/5000174215
  • Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47.
  • Şener, Hasan Engin (2005), Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk, Amme İdare­si Dergisi, Cilt 38, Sayı 4, Aralık, s. 1-22.
 • YILMAZ, A. & GÜLER, T. AK Parti Hükümetleri Döneminde Siyaset ve Bürokrasi Arasındaki Güç Mücadelesinin Devlet Planlama Teşkilatı Üzerinden Okunması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt:14 Sayı:2 (Mayıs2016) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER179159
  • Şener, H. E. (2010), “Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş”, içinde H. E. Şener & E. Esen (Editör.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya, ss. 65-88.

2015

 • Karcı, Ş. M. (2015) Küresel Dinamikler Etkisinde 2000'li Yıllarda Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Demokratikleşme Reformu, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (30) 2015, 40-64.
  • Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey (Bir Fırsat Olarak İdari Reform: Macaristan ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci). Ankara: Phoenix.
  • Şener, H. E. (2008). Avrupa Birliği, Neoliberalizm ve İdari Reform İlişkisi. Memleket Siyaset Yönetim 3 (7), 112-138.
 • Günay, D. (2015) The Organization of Turkey's Central Executive for the EU, Ali Tekin, Aylin Güney (2015) The Europeanization of Turkey: Polity and Politics, Routledge.
  • Şener, H. E. (2010), Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş, içinde H. E. Şener & E. Esen (Editör.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya, s. 65-88.
 • Kocaoğlu, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Katılım ve Kültür: Ktılımcı Yerel Yönetim Anlayışıını Kültürel Temelleri, Çizgi: Konya.

2014

 • Kaçer, Fevzi ve Erat, Veysel (2014) Küreselleşme ve Bir Politika Transferi Olarak Yeni Kamu İşletmeciliği, Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, PJESS Vol. 1(2): 27 - 44.
  • Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47.
 • Doğan, Kadir Caner (2014) Postmodern Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Bir Denetim Paradigması: Ombudsman, Sayıştay Dergisi, Sayı: 94/Temmuz-Eylül, 73-96.
  • Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47.
 • ATEŞ, Hamza ve DEMİREL, Demokaan (2014) Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 3, Eylül 2014, s.1-18. SSCI
  • Şener, Hasan Engin (2004) Postmodern Dönemde Devleti Modernleştirmek: Yeni İşçi Partisi'nin Kamu Hizmeti Anlayışı, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 3, 2004.
 • Erat, V. (2014) Türkiye'de Kamu Politikası Alan Yazını Üzerine Bir İnceleme, Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 10, 94-117.
  • Şener, H. E. (2013) Türkiye’deki Kamu Personel Politikalarının Bir Analizi. [An Analysis of Public Personnel Policies in Turkey] İç. Yıldız, Mete ve Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler). Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Ankara: Adres Yayınları, s. 586-603.

2013

 • İsbir, E. G. ve Altunok, H. (2013) Kamu Örgütlenme Politikasında Avrupa Birliği Birimlerinin Yeri, içinde Eyyup Günay İsbir (Der.) Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Ankara: TODAİE, s. 3-24.
  • Şener, H. E. (2010), Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş, içinde H. E. Şener & E. Esen (Editör.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya, s. 65-88.
 • ÖZER, Mehmet Akif. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi. may2013, Vol. 13 Issue 25, p21-51. 31p.
  • Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey (Bir Fırsat Olarak İdari Reform: Macaristan ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci). Ankara: Phoenix.
 • ÇİMEN, A. (2013) Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Politikalarının Avrupalılaşması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38:67-85.
  • Şener, H. E. (2010), Türk Kamu Yönetiminde AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş, içinde H. E. Şener & E. Esen (Editör.) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya, ss. 65-88.
 • SAKLI, A. R. (2013) Kamu Yönetiminde Disiplininde Bunalım ve Çıkış Yolu Arayışları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1): 145-171.
  • Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47.
 • Şahin, A., Erkış, İ. U. (2013) AVRUPA BĠRLĠĞĠ’NE ÜYELĠK SÜRECĠNDE VE SONRASINDA SLOVEN KAMU YÖNETĠMĠ REFORMLARI: KURUMSAL KURAM AÇISINDAN BĠR DEĞERLENDĠRME, Akdeniz Ġ.Ġ.B.F. Dergisi (25) 2013, 294–314.
  • Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey (Bir Fırsat Olarak İdari Reform: Macaristan ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci). Ankara: Phoenix.

2012

 • AYKAÇ, B.& METİN, H. (2012) The Future of Public Organizations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 468-472.
  • Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey (Bir Fırsat Olarak İdari Reform: Macaristan ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci). Ankara: Phoenix.
 • ÖZDEMİR, Oğuz (2012) Biyoteknoloji Politikalarına Katılım: Uyuşmazlık ve Uzlaşma Potansiyeli, Amme İdaresi Dergisi, 45(3), 81-166. SSCI
  • Şener, Hasan Engin (2005), Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk, Amme İdare­si Dergisi, Cilt 38, Sayı 4, Aralık, s. 1-22.
 • ŞEN, A.F. (2012). Müzakereci Demokrasi ve Halkla İlişkiler: Kamu Yönetiminde Alternatif Bir Halkla İlişkiler Arayışı. Journal of Yasar University 2012 27(7) 4589 – 4610
  • Şener, Hasan Engin (2005), Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk, Amme İdare­si Dergisi, Cilt 38, Sayı 4, Aralık, s. 1-22.
 • ÖKTEN, S. (2012). Türkiye'de Postmodern Kamu Yönetimi Uygulamaları, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 227-243.
  • Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47.

2011

 • SEZEN, S. (2011) International versus domestic explanations of administrative reforms: the case of Turkey. International Review of Administrative Sciences June 2011 vol. 77 no. 2 322-346. SSCI
  • Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey. Ankara: Phoenix.
 • SAKLI, A. (2011). Disiplinler arası bir disiplin olarak kamu yönetimi. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 97.
  • Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47.
 • BIÇKI, D., & SOBACI, M. (2011). Yerel yönetimden yerel yönetişime: Post-fordizm bağlamında yerel yönetimleri anlamak. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 215.
  • Şener, Hasan Engin (2003) Yeni Sağ'ın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16, 2003, s. 2-11.

2010

 • ÖZCAN, K., & AĞCA, V. (2010). Yeni kamu yönetimi anlayışında postmodernizmin izleri. Amme İdaresi Dergisi, 43(3), 1. SSCI
  • Şener, Hasan Engin (2005), Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 38, Sayı 4 Aralık, s.1-22.
 • POGÁTSA, Z. (2010) Centralised Versus Dispersed Coordination of EU Accession Negotiations: The Case of Hungary. In Şener, H. E. ve Esen, E. (Eds.) (2010) Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya. Ankara: Phoenix.
  • Şener, H. E. (2009) Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey. Ankara: Phoenix.
 • DEMİRCAN, Ç. (2010). Üçüncü yol ve yolun sonu. Memleket Siyaset Yönetim, 5(12), 201.
  • Şener, Hasan Engin (2004) Postmodern Dönemde Devleti Modernleştirmek: Yeni İşçi Partisi'nin Kamu Hizmeti Anlayışı, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 3, 2004.
 • KALAĞAN, G. (2010) Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm, Beta: İstanbul.
  • ŞENER, Hasan Engin (2003) Yeni Sağ'ın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16, s. 2-11.

2009

 • ZENGİN, O. (2009). Günümüz Kamu Yönetiminde Ön Plana Çıkan Yaklaşımlar, Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş, reform, Ankara Üniversitesi SBF Yayın No: 598, Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 5, Ankara, 1-42.
  • Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47.

2008

 • ÇELİK, F. (2008). Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine. Amme İdaresi Dergisi, 41(3), 41.SSCI
  • Şener, Hasan Engin (2002), Yönelti Bilimi ve Türkiye'de Kamusal Yöneltilerin Oluşturulması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı.
 • ERENÇİN, Arif; YOLCU, Vesim (2008) Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü ve Yerinden Yönetimi, Memleket Siyaset Yönetim, 2008,3(6):118-136.
  • Şener, Hasan Engin (2003) Yeni Sağ'ın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16, s. 2-8.
 • ÖZKAN, Y.E. ve SIDAL, S. (2008) Kentin Dönüşümü ve Yoksulluk, Eğitim Bilim Toplum Dergisi 6(24), 22-49.
  • Şener, Hasan Engin (2003) Yeni Sağ'ın Yerellik Söylemindeki Değişimi Anlamlandırmak, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16, s. 2-8.

2006

 • AKBULUT, Ö. (2006). Türkiye'de Kamu Yönetimi İncelemesini Tanımlayıcı Bir Kavram Önerisi: Ölçücülük-İdeametric. Amme İdaresi Dergisi, 39(4), 159.
  • Şener, Hasan Engin (2005), Kamu Yönetiminde Katılım ve Çoğulculuk, Amme İdare­si Dergisi, Cilt 38, Sayı 4, Aralık, s. 1-22.
  • Şener, Hasan Engin, (2007), Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Şinasi Aksoy,Yılmaz Üstüner), Nobel, Ankara, s.31-47.
From Hasan Engin Sener
Jump to: navigation, search